GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Absu aka Abziu"

NameOriginDescription
Deity name "Absu aka Abziu" Mesopotamia Primordial deity of underground water Mesopotamia / Sumeria