GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Akratos"

NameOriginDescription
Spirit name "Akratos" Greek The spirit of the unmixed wine. Greek