GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Ala Muki"

NameOriginDescription
Goddess name "Ala Muki" Polynesia Goddess of rivers who takes the form of a dragon. Polynesia