GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Benshee"

NameOriginDescription
"Banshee or Benshee" Irish An Irish fairy attached to a house.