GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "Deity Abziu" - 2 records

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
Deity name
"Absu aka Abziu"
Mesopotamia Primordial deity of underground water Mesopotamia / Sumeria
Deity name
"Abziu"
Sumeria / Mesopotamia The primordial deity of underground water