GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "Deity Myesyats" - 1 record

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
Deity name
"Myesyats"
Slavic moon deity Slavic