GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "God Iruwa" - 2 records

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
God name
"Iruwa"
Bantu God of the Wachaga, but they insist that the Sun is not the same thing as God. Bantu
God name
"Iruwa"
Kenya Sun and war god. Kenya