GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "Goddess Samkhat" - 1 record

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
Goddess name
"Samkhat"
Babylon Goddess of happiness and joy. Babylon