GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "Spirit Vodyanoy" - 1 record

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
Spirit name
"Vodyanoy"
Slavic A malevolent water spirit who likes to drown humans. Slavic