GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "AmeNoMinakaNushiNoKami"

NameOriginDescription
Deities name "Ame-No-Minaka-Nushi-No-Kami" Shinto (Exalted Musubi deity), who is later related to the gods of the heaven; Kami-musubi no Kami (Sacred Musubi deity), related to the gods of the earth; and Ame no Minaka-nushi no Kami (Heavenly Centre-Ruling deity). Some Shinto scholars hold that all Shinto deities are manifestations of Ame no Minaka-nushi no Kami.