GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Canaanitian"

NameOriginDescription
Goddess name "Aschtoreth aka Ascherah" Canaanitian Aschirat, Goddess of fertility, as well as Sun and ocean. Canaanitian